Pirkimo taisyklės

1.    SĄVOKOS
1.1.    Pardavėjas – GetPadel.eu – UAB „PRS Sportas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 305832139, buveinės registracijos adresas: Visorių g. 8, LT – 08300 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100014266711, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
1.2.    Pirkėjas – asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš getpadel.eu Lietuva prekių ar paslaugų. Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš getpadel.eu Lietuva prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.
1.3.    Parduotuvė – elektroninė getpadel.eu Lietuva parduotuvė, pasiekiama adresu getpadel.eu
1.4.    Pirkimo–pardavimo sutartis –tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
1.5.    Taisyklės –šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.    BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.    Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.
2.2.    Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.
2.3.    Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos. 
2.4.    Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje ir taikomi tik tiems užsakymams, kuriuos Pirkėjas atlieka po Taisyklių pakeitimo. Apie Taisyklių pakeitimus Pardavėjas informuos Pirkėją (pvz., elektroniniu paštu ar / ir pateikdamas informaciją Parduotuvės Pirkėjo paskyroje, ar / ir Paskelbdamas informaciją Parduotuvėje ar / ir kt.). Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2.5.    Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

3.    PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1.    Taisyklės yra pagrindas vienkartinėms prekių Pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti ir vykdyti. Taisyklių nustatyta tvarka sudarius konkrečios prekės Pirkimo-pardavimo sutartį Taisyklių sąlygos tampa tokios prekės Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis.
3.2.    Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino Privatumo politika.
3.3.    Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą. 
3.4.    Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas pateikia užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas Parduotuvėje esančią elektroninę užsakymo formą ir ją pateikdamas Pardavėjui. 
3.5.    Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis pateikia prekės užsakymą ir už jį apmoka. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta.
3.6.    Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.7.    Sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Apmokėję užsakymą, daugiau prekių pridėti prie to paties užsakymo nebegalėsite. Norėdami užsisakyti papildomų prekių, turite pateikti naują užsakymą Pardavėjui.

4.    PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1.    Pirkėjas turi teisę:
4.1.1.    pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
4.1.2.    Pirkėjas (kai jis yra vartotojas) turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
4.1.3.    prašyti Pardavėjo pataisyti ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, ar nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti prekę, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;
4.1.4.    kitas Taisyklėse ir / ar taikomuose teisės aktuose numatytas teises.
4.2.    Pirkėjas įsipareigoja:
4.2.1.    sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;
4.2.2.    priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
4.2.3.    patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją (tel. +370 670 32019 arba el. paštu: info@getpadel.eu) apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
4.2.4.    pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;
4.2.5.    apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos teisės aktų nustatyta tvarka tenka Pirkėjui;
4.2.6.    nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;
4.2.7.    nenaudoti Parduotuvės neteisėtu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
4.2.8.    laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.    PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1.    Pardavėjas turi teisę:
5.1.1.    panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžia esmines Taisykles, visų pirma – savo veiksmais ar neveikimu kelia grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, Parduotuvės stabilumui ar saugumui;
5.1.2.    riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus;
5.1.3.    laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą arba / ir, atsižvelgdamas į Parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių; visgi, tai neturės įtakos iki Pardavėjo sprendimo atlikti šiuos veiksmus Pirkėjo sudarytoms Pirkimo-pardavimo sutartimis ir jų įgyvendinimui;
5.1.4.    pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje; visgi, pakeitimai neturės įtakos iki Pardavėjo sprendimo atlikti šiuos veiksmus Pirkėjo sudarytoms Pirkimo-pardavimo sutartimis ir jų įgyvendinimui;
5.2.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir / ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus.

6.    PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS
6.1.    Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
6.2.    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.
6.3.    Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali atskirai užsisakyti Pirkėjas, kaina. Prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos, nebent Parduotuvėje būtų aiškiai nurodoma kitaip.
6.4.    Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami patvarioje laikmenoje elektroniniu būdu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be Pardavėjo ar / ir Pirkėjo parašo.

7.    PREKIŲ PRISTATYMAS 
7.1.    Prekės pristatomos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.
7.2.    Prekių pristatymo paslauga yra mokama.

7.3.    Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, jų pristatymo kaina Pirkėjui yra nurodoma prekių užsakymo proceso pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
7.4.    Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.).
7.5.    Prieš sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas iš anksto informuojamas apie konkrečių prekių pristatymo laiką. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas gali būti papildomai informuojamas el. paštu ir / ar telefonu.  
7.6.    Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 10 (dešimties) minučių laikotarpiu po sutarto pristatymo laiko Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į Prekių sandėlį ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą.

7.7.    Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių pristatymas buvo įvykdytas tinkamai.
7.8.     Nustačius prekių kokybės, ir / ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekių, kurios neatitinka kokybės ir / ar asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. 
7.9.    Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje. 7.10.  Tuo atveju, jeigu pirkėjas pasirinko, kad prekės būtų Pardavėjo pristatytos, pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos dėl Pirkėjo kaltės (pvz., Pirkėjo ar kito asmens sutartu laiku nėra prekių pristatymo vietoje), Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją ir Pirkėjas su Pardavėju suderina naują pristatymo laiką.
7.11.    Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 8.    PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
8.1.    Pirkėjas yra informuojamas, kad dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių, nustatytų elektroninių prietaisų techninių parametrų (pvz., Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano raiškos ar kt.) ar kitų techninių ir nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių̨, Parduotuvėje esančios ir per Pirkėjo elektroninius prietaisus matomos prekės savo parametrais gali ne visiškai atitikti realių, Parduotuvėje nurodytų prekių charakteristikų (pvz., atspalvių), atsižvelgiant į nežymius galimus prekių išvaizdos neatitikimus.
8.2.    Pirkėjų (vartotojų) įsigytoms prekėms taikoma įstatyminė prekių kokybės garantija. Pardavėjas taip pat turi teisę konkrečioms prekėms taikyti ir komercinę garantiją. Komercinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi konkrečių prekių aprašymuose.
8.3.    Pirkėjui įsigijus nekokybišką prekę, Pirkėjas turi teisę pasirinkti:
8.3.1.    reikalauti prekę pataisyti; arba
8.3.2.    reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai tokio reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su kito reikalavimo įgyvendinimu, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant prekės vertę (jeigu ji neturėtų trūkumų), prekės trūkumo reikšmingumą bei tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
8.3.3.    pagal Taisyklių 8.8 punkte nustatytas sąlygas pasinaudoti teise reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį.
8.4.    Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Taisyklių 8.3.1 ar 8.3.2 punktu, grąžina prekę Pardavėjui, kad ji būtų pataisyta ar pakeista. Pirkėjas, grąžindamas Pardavėjui nekokybiškas prekes, privalo Pardavėjui pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus (kvitą ar kitą dokumentą patvirtinantį įsigijimą).

8.5.    Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas (vartotojas) susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu (tel. ++370 670 32019  arba el. paštu info@getpadel.eu ) ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas.
8.6.    Pardavėjas užtikrina, kad nekokybiškos prekės pataisymas ar pakeitimas bus vykdomas šiomis sąlygomis:
8.6.1.    nemokamai – netaikant mokesčių už prekei pataisyti ar pakeisti būtinas išlaidas už darbą ar medžiagas;
8.6.2.    per protingą terminą nuo momento, kai Pirkėjas informavo pardavėją apie netinkamą kokybę;
8.6.3.    nesukeliant Pirkėjui didelių nepatogumų, atsižvelgiant į prekės pobūdį ir paskirtį, dėl kurios prekė reikalinga Pirkėjui.
8.7.    Pardavėjas turi teisę atsisakyti užtikrinti nekokybiškos prekės tinkamą kokybę, jeigu jos neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jei dėl to jis patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant prekės vertę (jeigu ji neturėtų trūkumų), prekės trūkumo reikšmingumą.
8.8.    Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu:
8.8.1.    Pardavėjas neatliko prekės pataisymo ar pakeitimo arba neatliko pataisymo ar pakeitimo pagal Taisyklių 8.4 punkte nustatytus reikalavimus, arba Pardavėjas atsisakė užtikrinti prekės tinkamą kokybę pagal šių Taisyklių 8.7 dalį;
8.8.2.    trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė pašalinti prekės trūkumą;
8.8.3.    trūkumas yra esminis;0
8.8.4.    Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis neužtikrins prekės tinkamos kokybės per protingą terminą arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
8.9.    Pirkėjas savo teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį įgyvendina pateikdamas Pardavėjui pareiškimą, kuriame išreiškia sprendimą nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį.
8.10.    Pirkėjui nutraukus Pirkimo-pardavimo sutartį:
8.10.1.    Pirkėjas turi grąžinti Pardavėjui prekę;
8.10.2.    Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba Pirkėjo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą kainą.
8.11.    Pirkėjas neturi teisės nutraukti Pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu trūkumas yra nedidelis.
8.12.    Pirkėjui pasinaudojus nekokybiškos prekės kainos sumažinimo galimybe, kainos sumažinimas atliekamas proporcingai Pirkėjo gautos prekės vertės sumažėjimui, palyginti su verte, kurią prekė turėtų, jeigu nebūtų trūkumų.
8.13.    Pirkėjas, siekdamas įgyvendinti Taisyklių 8.5. punkte nustatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.

9.    TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
9.1.    Pirkėjas (vartotojas) turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jeigu Pirkėjas (vartotojas) vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti grąžindamas prekę ir pranešdamas elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu ir pan.), elektroniniu paštu info@getpadel.eu  atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu. Toliau Taisyklių 9.2. – 9.13 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas, kuris yra vartotojas.
9.2.    Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo, kad prekių grąžinimo išlaidas prisiima pats.
9.3.    Prekės gali būti grąžinamos per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius), kurie turi pristatyti į sandėlį. Prieš grąžinant prekes per tarpininkus (kurjerius), Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. +370 670 32019  arba el. paštu info@getpadel.eu) ir suderinti prekių grąžinimą.
9.4.    Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, Pirkėjui grąžinamos prekių pristatymo išlaidos, proporcingos grąžintų prekių ir negrąžintų prekių kainų santykiui. Pirkėjui pinigai grąžinami tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas įsigijo prekes (pvz., jei už prekes buvo apmokėta bankiniu pavedimu, pinigai Pirkėjui grąžinami bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas apmokėjimas), nebent Pirkėjas sutinka su kitokiu Pardavėjo pasiūlytu pinigų grąžinimo būdu. 
9.5.    Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
9.6.    Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.
9.7.    Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis kokybiškų prekių taip pat tinkamai suteiktos paslaugos, negali būti grąžinamos. Tokių prekių sąrašas yra nurodytas LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22d. nutarime Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
9.8.    Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju turi teisę pasinaudoti Taisyklių 8.3. punkte nustatytomis teisėmis.
9.9.    Pirkėjui grąžinant tinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.9.1.    grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;
9.9.2.    prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.9.3.    prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
9.9.4.    grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.9.5.    ant grąžinamos prekės nėra naudojimo ženklų (pvz. ant raketės nebuvo uždėtos apsauginės apvijos ar papildomi aksesuarai ir apsaugos);
9.9.6.    grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą; 
9.10.    Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu gražinama tinkamos kokybės prekė neatitinka Taisyklių 9.9 punkte nustatytų prekės grąžinimo sąlygų, Pardavėjas, priimdamas prekę, taip pat turi teisę iš Pirkėjo reikalauti atlyginti Pardavėjui proporcingą sumą už prekės vertės sumažėjimą, kilusį dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
9.11.    Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
9.12.    Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą. 
9.13.    Pirkėjai – verslininkai prekes grąžina ir keičia laikydamiesi Pardavėjo patvirtintų prekių grąžinimo taisyklių. 

10.    NUOLAIDOS IR AKCIJOS
10.1.    Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje.
10.2.    Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas. 
10.3.    Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. 
10.4.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento ir nėra taikomi jau su Pirkėju sudarytoms Pirkimo-pardavimo sutartims ir jų vykdymui. 

11.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11.1.    Pirkėjas, registruodamasis parduotuvėje, privalo pateikti savo asmens duomenis. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia ne savo asmens duomenis ar / ir nepateikia tikslių Registracijos duomenų, ar / ir laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius Pirkėjo ar trečiųjų asmenų padarinius.
11.2.    Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui. 
11.3.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4.    Tuo atveju, jeigu dėl Pardavėjo neteisėtų veiksmų kilo žala Pirkėjui, kuris yra vartotojas, Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visus tokio Pirkėjo patirtus nuostolius. Jei dėl neteisėtų Pardavėjo veiksmų žala kilo Pirkėjui, kuris nėra laikomas vartotoju, Pardavėjas įsipareigoja atlyginti tik tiesioginius tokio Pirkėjo patirtus nuostolius.
11.5.    Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

12.    INFORMACIJOS TEIKIMAS
12.1.    Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
12.2.    Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
12.3.    Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais.

13.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1.    Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
13.2.    Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3.    Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, tačiau užtikrindamas, kad Pardavėjui perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Pirkėjo padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis lieka nepakis.
13.4.    Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.5.   Pirkėjas (vartotojas) prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.
13.6.    Šios taisyklės atnaujintos 2023 m. vasario 13 d.